Idea programu

Liczba odwiedzających: 419

Zakamarek - ekotriki na kąciki to ogólnopolski projekt z zakresu edukacji ekologiczno- przyrodniczej wpisujący się w kierunki polityki oświatowej państwa, jednocześnie poruszający się we wszystkich zadaniach nauczania, które dzieci w wieku wczesnoszkolnym powinny poznawać (zadania przyrodnicze, teatralno-muzyczne, plastyczne, konstrukcyjne, prozdrowotne oraz emocjonalne, zagadnienia patriotyczne, zadania matematyczne, sensoryczne oraz plastyczne). 

Cel główny:

 • wychowanie kreatywnego, świadomego swoich możliwości, posiadającego umiejętności współistnienia z przyrodą i podejmowania działań na jej rzecz ucznia;

Cele szczegółowe:

 • stymulowanie dzieci do samodzielnej eksploracji świata,
 • rozbudzanie wyobraźni, kreatywności, rozwijanie zdolności artystycznych,
 • wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, 
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru (chęć niesienia pomocy innym, empatia, odpowiedzialność),
 • aranżacja kącików i ich wyposażenia z uwzględnieniem materiałów naturalnych i ekologicznych,
 • budzenie zainteresowania najbliższą okolicą i regionem,
 • zrozumienie wzajemnej zależności człowiek – przyroda,
 • kształtowanie i utrwalanie zachowań proekologicznych oraz prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo – ekologicznej poprzez obserwowanie, odkrywanie i eksperymentowanie,
 • wyrabianie emocjonalnego stosunku wobec natury, 
 • rozwijanie wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego;